Privacyverklaring
Schoeman consultants B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen hechten groot belang aan uw privacy. Alle privacygevoelige gegevens die wij verwerken vallen onder deze Privacyverklaring. Schoeman consultants B.V. behandelt deze informatie uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk. Verstrekte gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden zoals beschreven in deze verklaring.

Wie zijn wij
Schoeman consultants B.V., gevestigd aan Joan Muyskenweg 22, 1096 CJ Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring. Schoeman consultants B.V. is actief als huisvestingsadviseur binnen commercieel, maatschappelijk en zorgvastgoed.

Marnix  Schoeman is de contactpersoon van Schoeman consultants B.V. en is te bereiken via info@schoeman.nl en per telefoon op 020 – 8 330 330.


Persoonsgegevens die wij verwerken
Bij het gebruik van onze diensten en website (www.schoeman.nl) laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van de diensten die u bij Schoeman consultants B.V. afneemt.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

 • naw gegevens
 • bedrijfsgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • functienaam en eventuele titel
 • geboortedatum
 • geslacht
 • IBAN
 • Interesses
 • informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een blogpost of een bericht in het contactformulier
 • technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website.

Sommige persoonsgevoelige informatie verwerken wij alleen indien er sprake is van een overeenkomst van opdracht of een direct dienstverband bij Schoeman consultants B.V.  Deze gegevens zijn onderdeel van de (personeels-)administratie;  voorbeelden zijn een bankrekeningnummer en wettelijke vereiste documenten zoals een kopie van het legitimatiebewijs.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

 • om met u en namens u overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren ter zake het verrichten van diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties;
 • om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post;
 • om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van uw interesses;
 • om u uit te nodigen voor onze evenementen, seminars, borrels, etc;
 • om uw feedback te vragen over onze dienstverlening (bijvoorbeeld door het versturen van enquêtes, klanttevredenheidsonderzoeken).


Verstrekking aan derden
Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de te verrichten werkzaamheden (bijv. verhuurder of diens vertegenwoordiger(s), accountant, incassobureau, etc).

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Voor het verzenden van e-mailings maken wij gebruik van Zoho CRM en Zoho Campaign. Zoho is gevestigd in de Verenigde Staten maar is gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield.


Automatisering
Uw gegevens worden opgeslagen in ons CRM systeem Zoho (zie voor meer informatie www.zoho.com). Om zo goed mogelijke dienstverlening te leveren ondersteunt dit systeem bij het in contact komen met en het onderhouden van relevante gegevens van klanten, verhuurders, huurders en medewerkers. Schoeman consultants B.V. neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Elke inschrijving wordt persoonlijk beoordeeld en in ons CRM systeem door ons aangevuld met relevante informatie omtrent bijvoorbeeld looptijden, huurprijzen, etc. We slaan geen onnodige gegevens op, wij rubriceren deze alleen.

Voor de boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Finance Matters B.V. (www.financematters.nl) en de applicatie FMS. Met Finance Matters is een verwerkersovereenkomst van toepassing.

Uw gevoelige persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld benodigd voor de totstandkoming van een overeenkomst tussen u en de wederpartij, worden eerst na uw toestemming verzonden aan derden.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en heeft u het recht gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een bestand naar u toe te zenden.

U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming sturen naar info@schoeman.nl.

We reageren zo snel als mogelijk en voeren uiterlijk binnen vier weken uw verzoek uit.  Schoeman consultants B.V. conformeert zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Mocht u vragen hebben over onze werkwijze en deze privacyverklaring neem dan rechtstreeks contact op met onze Data Privacy Expert, Marnix Schoeman. Hij is te bereiken via mschoeman@schoeman.nl en per telefoon via 020 – 8 330 330.

Schoeman consultants B.V. wil u er tevens op wijzen dat u in voorkomende gevallen de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen/bewaartermijnen
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Wij werken met standaard, bewezen software voorzien van autorisatieprofielen. Gebruikers van de diensten van Schoeman consultants B.V. worden er echter op gewezen dat het onmogelijk is om ieder ongeautoriseerd gebruik en ieder ongewild verlies van gegevens volledig uit te sluiten. Schoeman consultants B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid indien ondanks de genomen maatregelen gegevens alsnog verloren gaan of door ongeautoriseerde personen worden gebruikt.

Indien u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met onze Data Privacy Expert.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Schoeman consultants B.V. gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren en het gebruik, zonder specifieke persoonsgegevens te analyseren.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser wissen.
 

Wijzigingen privacyverklaring
Schoeman consultants B.V. kan periodiek wijzigingen aanbrengen in haar Privacyverklaring. De meest actuele Privacyverklaring is te allen tijde in te zien op de website van Schoeman consultants B.V., www.schoeman.nl.